• Kliknij aby przejść do strony projektu.

  • Poznańskie Dragony 2022!

  • Wspieramy wolontariat

  • Kształcimy młodzież

Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów

Działamy w obszarach propagowania przedsiębiorczości, edukacji obywatelskiej, krzewienia postaw patriotycznych oraz rozwoju społeczności lokalnych. Wykorzystujemy innowacyjne narzędzia i nowoczesne technologie w celu wspierania oraz integracji poszczególnych grupy społeczne. Kierując się zasadami etyki, poszukujemy rozwiązań biznesowych oraz mechanizmów rynkowych, które trwale i skutecznie poprawią jakość życia lokalnych społeczności.

Oprócz realizacji inicjowanych przez siebie przedsięwzięć, Fundacja współdziała z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziałanie to może mieć charakter wsparcia organizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięć lub pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł.

Jeżeli masz ciekawy pomysł który może zmieniać najbliższe otoczenie, nasi specjaliści pomogą Ci go dopracować i rozpocząć działanie!

Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów

Cele fundacji

Celem fundacji jest działanie na rzecz zaspokajania potrzeb osób dorosłych, dzieci, seniorów, a w szczególności młodzieży w obszarach naukowych, oświatowo – wychowawczych, kulturalnych, kultury fizycznej i sportu, przedsiębiorczości to:

Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz demokracji, rozwijanie, tworzenie oraz propagowanie działań obywatelskich i innowacji społecznych

Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Pomoc społeczna w tym pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Wspieranie działań na rzecz poprawy porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Ochrona środowiska naturalnego, w tym propagowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska.

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, rozwiązywanie problemów rynku pracy.

Ochrona i promocja zdrowia.

Działalności na rzecz nauki, kultury, oświaty i wychowania, sportu oraz ekologii, prowadzenie i wspieranie pozaszkolnych form edukacji.

Działanie na rzecz integracji europejskiej.

Organizacja oraz promocja organizacji wolontariatu.

Wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości, społecznej odpowiedzialności organizacji, oraz postaw przedsiębiorczych wśród młodych ludzi.